کوله Sport 68

ابعاد 30.41

فوق العاده جادار

زیپ های قوی

تنوع رنگی زیاد (زرد،سبز ،قرمز ،آبی ،سرمه ای)

فضای متعدد برای حمل وسایل زیاد

مناسب جوانان و نو جوانان

توضیحات

ابعاد 30.41

فوق العاده جادار

زیپ های قوی

تنوع رنگی زیاد (زرد،سبز ،قرمز ،آبی ،سرمه ای)

فضای متعدد برای حمل وسایل زیاد

مناسب جوانان و نو جوانان