کیسه دستی واتر

کیسه با جنس واتر

کاملا ضخیم و محکم